_ Buduj z nami

Jak uniknąć mostków termicznych na elewacji ::

Efektem powstania mostków termicznych jest często zawilgocenie przegród budowlanych, co może prowadzić do szybkiego rozwoju pleśni i grzybów rozkładu pleśniowego oraz uszkodzeń strukturalnych przegród (m.in. w miejscu nieizolowanego połączenia płyty balkonowej ze stropem na skutek korozji mrozowej).
 

Mostki cieplne są również przyczyną niekontrolowanej utraty ciepła, która może pogarszać ten parametr nawet do 30%. Konsekwencje tego zjawiska są uciążliwe i trudne do usunięcia, dlatego warto im zapobiegać już na etapie projektowania.


Czym są mostki termiczne?

Mostek termiczny (zwany także cieplnym) to element przegrody budowlanej o znacznie wyższym niż sąsiadujące z nim elementy współczynniku przewodzenia ciepła. W związku z tym przy wystąpieniu różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku, dochodzi do punktowego lub liniowego wychładzania przegrody. Takie nieszczelności powodują niekontrolowaną ucieczkę ciepła. W momencie, gdy przekroczona zostanie temperatura punktu rosy dla danego ciśnienia pary wodnej, np. przy bardzo niskich temperaturach występujących na zewnątrz przegrody, może dojść do zawilgocenia przegrody i do innych uszkodzeń mechanicznych. 

Mostki cieplne dzielimy na:

•liniowe – pojawiają się w przypadku braku, nieciągłości lub zmiany grubości warstwy izolacji cieplnej, charakteryzują się stałym przekrojem poprzecznym na określonej długości, gdzie dochodzi do dwuwymiarowego przepływu ciepła (oznaczany jako 2D); mogą występować w poziomie wieńców ścian zewnętrznych, ościeżach otworów okiennych i drzwiowych nadprożach, słupach żelbetowych;

•punktowe – występują w miejscu przebicia warstwy termoizolacyjnej ściany zewnętrznej przez łącznik charakteryzujący się dużym przewodzeniem ciepła; w tym przypadku mamy do czynienia z trójwymiarowym przepływem ciepła (oznaczonym jako 3D); punktowe mostki cieplne to np. kotwie w murach szczelinowych.
 

Rodzaje mostków termicznych

Materiałowe – pojawiają się wszędzie tam, gdzie stykają się materiały o różnym przewodnictwie cieplnym. Występują tam, gdzie doszło do całkowitego lub częściowego przebicia obudowy budynku przez materiały o innym współczynniku przewodzenia ciepła lub w miejscu, gdzie nastąpiła zmiana grubości warstw materiałów. Ten rodzaj mostków cieplnych występuje prawie na wszystkich połączeniach elementów konstrukcyjnych budownictwa kubaturowego, ponieważ łączone elementy zazwyczaj wykonane są z różnych materiałów. Zdarza się, że jednocześnie występują one z geometrycznymi mostkami termicznymi.

Geometryczne – powstają w elementach konstrukcyjnych na skutek zmiany ich geometrii, zwłaszcza w narożach i gzymsach wykonanych z tego samego materiału, co np. elewacje.

Konwekcyjne – powstają w miejscach, gdzie nieszczelności powodują obniżenie temperatury elementu konstrukcyjnego. 

Przyczyny powstawania mostków cieplnych

Mostek termiczny tworzy się z różnych powodów. Problem może zaistnieć zarówno na etapie projektowania, jak 
i w fazie wykonawczej. Projekty wykonawcze rzadko zawierają rysunki detali, zwłaszcza tych, które obrazują poprawne wykonanie ocieplenia w miejscach narażonych na straty ciepła. Zdarza się również, że detale są źle zaprojektowane bądź nie zawierają szczegółowych informacji dotyczących rodzaju i odmiany materiału izolacyjnego. Błędy w projektowaniu mogą również dotyczyć: kształtowania i orientacji bryły budynku czy rozmieszczenia i wielkości okien. Najbardziej zagrożone występowaniem mostków termicznych są węzły konstrukcyjne, gdzie łączą się różne elementy przegród zewnętrznych budynku (połączenia: dachu i ścian zewnętrznych, balkonu ze stropem, ścian piwnic i wieńców stropu nad piwnicą, miejsc obsadzenia okien, wieńców i nadproży).
 

Miejsca występowania oraz sposoby zapobiegania:

• miejsca osadzenia okien, drzwi, nadproża – aby uniknąć powstania mostków termicznych w tych obszarach, należy zadbać o ich prawidłowe zamocowanie na całym obwodzie oraz właściwe ocieplenie nadproży i osadzenie zewnętrznych elementów, takich jak np. parapety. W zależności od konstrukcji przegrody zewnętrznej należy zastosować odpowiednią technikę montażu stolarki (montaż w połowie grubości ściany, bliżej zewnętrznej krawędzi ściany czy też montaż w warstwie ocieplenia);

• naroża budynków, wieńce – jeżeli będą źle ocieplone, przyczyniają się do intensywnej ucieczki ciepła. W przypadku murów jednowarstwowych należy odpowiednio cofnąć płaszczyznę wieńca względem lica muru, aby możliwe było zastosowanie odpowiedniej grubości izolacji. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowych elementów z izolacją wewnątrz lub elementów prefabrykowanych wykonanych z tych samych materiałów co ściana. Rozpatrując wieniec w murze trójwarstwowym, należy go oprzeć na wewnętrznej warstwie muru i ocieplać razem z warstwą nośną;

• połączenia elementów konstrukcyjnych budynków – należy pamiętać o prawidłowej izolacji ścian przyziemia i ścian piwnic (na całej wysokości lub co najmniej do głębokości poziomu przemarzania gruntu na danym obszarze – od 0,8 do 1,2m) oraz izolacji wieńca stropu;

• balkony – są to obszary, w których mostki termiczne występują najczęściej. Balkon stanowi przedłużenie stropu budynku, w tym miejscu zostaje przerwana ciągłość izolacji termicznej. Wpływ powstałego mostka termicznego można zminimalizować poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji termicznej bądź rozwiązania konstrukcyjnego (specjalne łączniki balkonowe lub wykonanie balkonu, którego konstrukcja opiera się na słupach i jest punktowo przytwierdzana do konstrukcji budynku).

źródło: www.ceresit-pro.pl